شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رزومه واحد GIS

ردیف نام سازمان /شرکت مسئول مربوطه سمت معرف نوع فعالیت شهرستان
1 سازمان میراث فرهنگی جهانگردی سمنان  جناب آقای مهندس دوست محمدی كارشناس آثار تاریخی  - طراحی و تحلیل و ارائه بانك اطلاعاتی بناهای تاریخی استان  سمنان 
2 ستاد حوادث استانداری سمنان جناب آقای مهندس صبری كارشناس حوادث سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحلیل و ارائه بانك اطلاعاتی ساختمانهای دولتی سمنان 
3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان جناب آقای مهندس صنایعی كارشناس GIS استعلام  تحلیل اقلام اطلاعاتی و GIS بلوك شهر میامی شاهرود
4 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان جناب آقای مهندس صنایعی كارشناس GIS استعلام  به هنگام سازی نقشه های استان سمنان  سمنان 
5 اداره كل مسكن و شهر سازی استان سمنان  جناب آقای مهندس دوست محمدی  كارشناس بانك زمین استعلام  مشاوره،تهیه نقشه ها مربوط به اراضی شهری كمیسیون ماده 12 سمنان