شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رزومه واحد نرم افزار

ردیف نام سازمان /شرکت مسئول مربوطه سمت معرف نوع فعالیت شهرستان
1 مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران - - - طراحی وتحلیل و برنامه نویسی كتابخانه تهران
2 شرکت صنایع شیمیائی زرند جناب آقای مهندس حمیدیان مدیر عامل - تجهیزات کامپیوتر و پیاده سازی و نگهداری شبکه و برنامه نویسی تهران
3 سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران جناب آقای مهندس قائمی مدیر عامل سایت شركت نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک تهران
4 شركت سهامی برق منطقه ای تهران جناب آقای مهندس فرامرزی مدیر فناوری اطلاعات سایت شركت نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک تهران
5 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان سركار خانم مهندس لوائی مسئول انفورماتیک شرکت فرودگاههای کشور نرم افزار كنترل منصوبات شبكه اصفهان
6 ســازمان گســترش و نوســازی صنــایع ایران(ایدرو) جناب آقای دكتر میرستوده مدیر انفورماتیک شركت گسترش انفورماتیك نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک تهران
7 شهرداری منطقه 22 جناب آقای مهندس كاویانی مدیر پشتیبانی فروش شركت گسترش انفورماتیك نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک تهران
8 سازمان نقشه برداری كشور جناب آقای مهندس رشیدی مجد مدیر فناوری اطلاعات سایت شركت نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک تهران