شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

اتصال لوله به لوله مستقیم

کاتالوگ: 

اتصال لوله به لوله جهت ارتیاط و افزایش طول یک لوله لدر به کار میاید و میتوانید از این اتصال بعنوان اضافه نمودن یک لوله به لوله دیگر استفاده نموده و طول لدر خود را افزایش بدهید.

مشخصه ها: